Els nostres valors


Més enllà dels criteris purament legals, administratius o logístics, el model cooperatiu aporta una sèrie de valors que enriqueixen en gran mesura el model.

La Cooperativa S’Illa Blanca es regeix pels principis i valors de l’Aliança Cooperativa Internacional entre els que destaquen tres: la gestió democràtica i participativa, l’autonomia i independència de la cooperativa i l’interès pel bé comú.

La gestió democràtica i participativa implica que tots els socis tenen els mateixos drets. Cada persona té un vot i cada persona té a la seva disposició mecanismes de participació que asseguren que la seva opinió compta i que forma part del procés de presa de decisions.

De la mateixa manera, cada soci té una part de responsabilitat cap al grup ja que, amb la seva participació, contribueix a l’èxit de la comunitat.

Aquest equilibri entre el bé comú i l’individual és el que afavoreix la creació d’un autèntic sentit de comunitat. Una comunitat a la vegada compromesa i solidària que contribueix, no només al bé de la comunitat de propietaris, sinó al de la societat en general.

Respecte a l’autonomia i independència, les cooperatives són organitzacions autònomes en mans dels seus socis. Sigui quin sigui l’acord que estableixi la cooperativa amb empreses o organitzacions externes, el control democràtic de les decisions romandrà sempre en mans dels socis.

Finalment, i no per això menys important, apuntar que la cooperativa té una important missió i vocació social i que contribueix, en la mesura del possible, a aconseguir un desenvolupament sostenible de la comunitat en els àmbits econòmic, social i ecològic.

És per això que promovem un model urbanístic no especulatiu basat en la demanda real així com en la implantació de totes les solucions tècniques i constructives que permetin el menor impacte ambiental possible.

Visió

Facilitar a tota persona, segons les seves necessitats, habitatges lliures o protegits, a través d’un model cooperatiu de referència.

Missió

Promoure habitatges a preu de cost i amb una qualitat òptima, aconseguint la satisfacció del soci.

Valors

Servei: disposició i voluntat d’atenció a les necessitats dels socis en tot el camí d’accés al seu habitatge.

Compromís: dels socis respecte a la seva voluntat d’accés a un habitatge a través del sistema cooperatiu i per als socis per part de la cooperativa per facilitar aquesta necessitat.

Vocació Social: voluntat d’aportar millores socials que suposin una millora en el benestar de les persones.

Transparència: responsabilitat i claredat en la informació i coneixement sobre el procés de desenvolupament de la promoció per tal d’aportar una total transparència al soci.

Participació: voluntat de diàleg i de comunicació amb el soci per tal d’implicar-lo en el procés de promoció del seu habitatge.

Professionalitat: aportar un servei i producte de qualitat òptima amb tot el rigor i control necessari per aconseguir la satisfacció del soci.

Innovació: disposició d’anticipació per tal de donar resposta a les necessitats dels socis.