Nota legal

Política de protecció de dades personals de S’Illa Blanca, Sociedad Cooperativa.

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals  (LOPDGDD), i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, S’ILLA BLANCA, S. COOP.  l’informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades que vostè ens faciliti, per proporcionar-li els productes i serveis que ens sol·liciti.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

S’ILLA BLANCA, S. COOP. amb C.I.F.: F-57674434 i Adreça postal: C/Sant Cristòfol, 26, baixos , 07800, Eivissa (Illes Balears), Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@sillablanca.org

Dades recollides i finalitats.

Perquè els usuaris puguin traslladar-nos el seu interès per determinats immobles i contactar amb nosaltres per fer consultes o per qualsevol altre motiu via correu electrònic, S’ILLA BLANCA, S. COOP. pot requerir certa informació de caràcter personal d’aquests usuaris (nom i cognoms, número de telèfon, e-mail). En aquests casos S’ILLA BLANCA, S. COOP. informarà l’usuari convenientment via correu electrònic en resposta al correu enviat pel propi usuari, abans de procedir al tractament de les seves dades personals.

La finalitat és gestionar les sol·licituds d’informació que requereixin els Usuaris, informar els usuaris sobre la promoció en la qual es trobin interessats, així com el seguiment comercial.  En la mesura en què els usuaris ho hagin consentit o existeixi un interès legítim, informar els usuaris pels mitjans de contacte que facilitin, sobre productes i serveis immobiliaris i de l’actualitat immobiliària.

L’informem que S’ILLA BLANCA, S. COOP. no realitzarà tractament de les seves dades personals per a altres finalitats no relacionades amb els serveis prestats, sense la seva expressa autorització.

Durant quant temps conservarà S’ILLA BLANCA, S. COOP. les seves dades?

Conservarem les seves dades personals, si s’escau, durant la vigència de la relació contractual o durant el temps necessari per donar resposta a la seva consulta.

Una vegada finalitzada la relació contractual o gestionada la consulta,  S’ILLA BLANCA, S. COOP. mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els terminis legals establerts en les lleis fiscals, el codi civil i la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre altres. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les seves dades.

A qui comunicarem les seves dades?

S’ILLA BLANCA, S. COOP.  no cedirà les seves dades personals a tercers, excepte per obligació legal, o quan vostè ens doni el seu consentiment. No obstant això, les seves dades podran ser transferides al personal autoritzat de S’ILLA BLANCA, S. COOP.  o als representants que actuïn en nom de S’ILLA BLANCA, SOC. COOP. per finalitats administratives internes, que estaran subjectes a la normativa de protecció de dades, organismes o autoritats competents quan existeixi l’obligació legal de fer-ho.

Per poder prestar un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè, S’ILLA BLANCA, S. COOP.  contracta amb altres empreses la realització de determinades prestacions de serveis d’assessorament legal i fiscal i que hauran d’accedir a les dades personals de tercers amb l’únic interès de prestar el servei contractat i sense que puguin destinar-los a cap altra finalitat.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

S’ILLA BLANCA, S. COOP.  l’informa que, en qualsevol moment, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, de forma gratuïta, sense que això afecti a la licitud del tractament, enviant la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic a info@sillablanca.org o a S’ILLA BLANCA, S. COOP.,  Carrer Sant Cristòfol, 26, baixos , 07800, Eivissa (Illes Balears), acompanyant a la sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Per garantir que les dades que tenim són correctes i estan actualitzades, li preguem que, si procedeix alguna modificació en les seves dades o si per qualsevol motiu detecta que tenim alguna dada incorrecta, ens ho comuniqui a la major brevetat per procedir a la seva esmena.

Responsabilitat dels continguts d’aquest lloc web

S’ILLA BLANCA, S. COOP. l’adverteix que la informació que hi ha en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot tenir errors o pot estar desfasada, per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s’haurà de verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de la oficina de la companyia i els registres públics corresponents.

S’ILLA BLANCA, S. COOP.  rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per S’ILLA BLANCA, S. COOP. o no publicada per la mateixa. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de S’ILLA BLANCA, S. COOP.  

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació que hi ha en aquesta pàgina web i que s’utilitzi sense l’autorització de S’ILLA BLANCA, SOC. COOP. és una infracció que castiga la legislació vigent.

S’ILLA BLANCA, S. COOP. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet de visitar la web o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En cas de controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, S’ILLA BLANCA, S. COOP. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Eivissa, (Espanya).